คณะกรรมการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วาระ 1 สิงหาคม 2562 – กรกฏาคม 2564

1. รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กรรมการ

3. อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กรรมการ

4. อาจารย์อุบล ใช้สงวน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กรรมการ

5. ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

6. ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

มหาวิทยาลัยสยาม

กรรมการ

7. รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการ

8. ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กรรมการ

9. ผศ.ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยชินวัตร

กรรมการ

10. ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

11. ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

กรรมการ

12. ผศ.ดร.วัลลี พุทโสม

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

กรรมการ

13. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรรมการ

14. ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

15. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กรรมการ

16. ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กรรมการ

17. รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กรรมการ

18. ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการ

19. รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ

20. รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

21. ดร. วินธัย โกกระกูล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

22. รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

23. ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กรรมการ

24. ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่

วิทยาลัยดุสิตธานี

กรรมการ

25. ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กรรมการ

26. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

กรรมการ

27. ผศ.สำเริง นนศิริ

วิทยาลัยสันตพล

กรรมการ

28. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

กรรมการ

29. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กรรมการ

30. ดร.มานิต บุญประเสริฐ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

กรรมการ

31. อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กรรมการและเลขานุการ