กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 
วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
บรรณาธิการ    
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ    
  นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์    
กองบรรณาธิการ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ไทยพานิช     มหาวิทยาลัยสยาม
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ    
  นางบุศรา เอมบุตร    
  นางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน    
  นายบุญร่วม ศรีสร้อย      
 
******************************************************************************************************************************************************
วารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บรรณาธิการ                
         ดร.มานิต บุญประเสริฐ    
ผู้ช่วยบรรณาธิการ    
         นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์    
กองบรรณาธิการ    
  ดร.เสนีย์ สุวรรณดี   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ดร.ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณราย ทรัพยะประภา   นักวิชาการอิสระ
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  รองศาสตราจารย์ ณัฐพล  ขันธไชย    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                               
 ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ  
  นางบุศรา เอมบุตร    
  นางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน    
  นายบุญร่วม ศรีสร้อย      
 
******************************************************************************************************************************************************
APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL
Editor
          Manit Boonprasert, Ed.D
Assistant  Editor
          Ms. Tippanad  Chareerak
Editorial Board Members    
  Jamie Wallin, Dr.   Professor Emeritus, The University of  
      British Columbia  (Canada)
  Porntip Chaiso, Assoc. Prof. Dr.   Kasetsart University
  Rungrat Chaisamrej, Assoc. Prof. Dr.    University of the Thai Chamber of  Commerce
  Busaya Vongchavaritkul, Assist. Prof. Dr.   Vongchavaritkul  University
  Amphol Navawongstein, Assist. Prof. Dr.    South East Bangkok College 
  Tanomwong Lumpyodmakpol, Dr.   Thammasat University
Management and Assistant Team to the Editorial Board
  Budsara Emabutr     
  Petratree Chapohton    
  Boonruam Srisoi