*เฉพาะ* การส่งบทความ Online ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอให้ทุกท่าน Submit บทความได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/ 

โดยก่อน Submit ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์

ของบทความได้ที่นี่ http://www.journals.apheit.org/index.php/format 

และเมื่อ Submit บทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งมายัง กองบรรณาธิการ สสอท

ติดต่อ คุณเพชรราตรี เฉพาะตน

โทร : 02 354 5689 -91

แฟกซ์ : 02 354 5691

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.