bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 
Vol. 21 No. 1

บทความวิจัย

9 - เมืองแนวทางการยกระดับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมล้านนา สู่การบริหารธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    รัญจวน ประวัติเมือง
22 - การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย
    จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
36 - การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน ตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
    ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ 
48 - ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
    มนสิชา อนุกูล และวิชิต อู่อ้น
61 - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อ อาคารชุดในราคาระดับปานกลางตามแนวรถไฟฟ้า
    พรชัย อรัณยกานนท์
71 - ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินของ ทายาทธุรกิจหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย
    สิริรัฐ บุญรักษา และวิชิต อู่อ้น
85 - Marketing Integration Strategy and Sustained Competitive Advantage: An Empirical Investigation of Antecedents and
Consequences in The Exporting Firms From Gems and Jewelry Businesses in Thailand
    Cheewan Thongsodsang
103 - Can Management Accountants Play an Important Role in Moving Towards a Corporate Sustainability? : Evidence of Thailand
    Neungruthai Petcharat
115 - ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    กัลยาภรณ์  ปานมะเริง
127 - สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความรู้ความสามารถของ นักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครราชสีมา
    ฐิติรัตน์ มีมาก และรติกร บุญสวาท
141 - ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ ธุรกิจการเงินใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    วาริณี  เจียมโชติรัตน์
160 - The Integrated Education Curriculum Reformation and the Permanency in Career Development in the Field
of Information Technology
    Thitirath Cheowsuwan, Pornthep Rojanavasu และ Worrakit Sanpote 
167 - Migration and Well-being of Migrants : A Comparative Study of Thai and Cambodian Migrant Workers
    Sumalee Chaisuparakul
179 - การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้จ่ายของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
    วราภรณ์  ลิ้มเปรมวัฒนา และอนุสรณ์ จันดาแสง
189 - ระดับประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของ ประเทศไทย
    ธณัฐพล ชะอุ่ม

บทความวิชาการ

201 - Digital Communication: Lesson-learned from Countries which Successfully have Implemented 3G and Digital TV
    Usa Silraungwilai