bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 
Vol. 20 No. 2

บทความวิจัย

7 - Business Ethics Education from the Perspective of Lecturers of School of Business Administration in Thailand
    Amara Tirasriwat
22 - The Focal Determinants Of Service Fairness, Satisfaction And Behavioral Intentions In Service Management
    Montri Lawkobkit and Ravipa Larpsiri 
37 - รูปแบบพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
    กรองทิพย์  นาควิเชตร และคณะ 
46 - การนำนโยบายการศึกษาของสงฆ์ไปปฏิบัติ :วิเคราะห์การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    พระมหามหรรถพงศ์   ศรีสุเมธิตานนท์ 
59 - ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
    สงวนพงศ์  ชวนชม 
69 - ปัจจัยการเลือกใช้นโยบายการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่มีต่อฐานะการเงินและผลตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
    กัญญาพัชญ์  อรุณรัตน์
79 - ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี: กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค 6
    สร้อยเพชร ลิสนิ  และมนตรี ช่วยชู
90 - ความต้องการของผู้ทำบัญชีที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง
    ณฐา  ธรเจริญกุล
99 - โอกาสของความสำเร็จทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของครัวเรือนไทยในชนบท
    ธิติมา  พลับพลึง สุวิมล  เฮงพัฒนา และดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์
112 - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
    ฉัตรา โพธิ์พุ่ม
124 - นวัตกรรมทางการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารด้วยกิจกรรมการดึงดูด
ความสนใจร่วมกับการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง
    ปรีชา กอเจริญ
136 - ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพรอพินิจ
    อำนาจ  วังจีน
148 - พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก
    วนิดา  ปาวรีย์

บทความวิชาการ

158 - การเตรียมความพร้อมแรงงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์