bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 
Vol. 20 No. 1

บทความวิจัย

7 - ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, วราภรณ์ ไทยมา และรสชงพร โกมลเสวิน
21 - ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น
    มัลลิกา ผลอนันต์
33 - การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
    พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย
38 - การพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ศึกษากรณี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
    ไชยา ยิ้มวิไล
50 - การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยการใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner
    ศิริพร เสริตานนท์
61 - การศึกษาภาวะสมองเสื่อมในบุคคลไร้ที่พึ่งสถานสงเคราะห์วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
    ภุมรินทร์ อินชัวนี, อายุพร กัยวิกัยโกศล และสุทธามาศ  อนุธาตุ
70 - การศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์
    ณัฐชฎา พิมพาภรณ์

บทความวิชาการ

81 - ความท้าทายการบริหารจัดการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
    ศิริรัชส์ อินสุข วิทยาจารย์, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ม และสุจิตรา ทัดเที่ยง
94 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียน
    อนพัทย์ หนองคู 
109 - ความเป็นไปได้ในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มความเป็นกรดของทะเลบริเวณอ่าวไทย
    สุภาวดี ฮะมะณี