bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 
Vol. 19 No. 2

บทความวิจัย

9 - การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง
21 - ตัวแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย
    ชินวัตน์ ศาสนนันทน์, สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และโกมล ไพศาล
29 - ตัวแบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์
    วาสนา สุรีย์เดชะกุล, กระมล ทองธรรมชาติ และจิรพันธ์ ไตรทิพจรัส
41 - ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
    เนตรทราย วงศ์อุปราช, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ และเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
52 - โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับหลักธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
    ประภาศรี เบญจศิริลักษณ์, สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ, และสุขุม  มูลเมือง
66 - การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    อรุณ  พรหมจรรย์, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ และ ปรีชา คัมภีรปกรณ์
79 - อัตมโนทัศน์ การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิต: การศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
    กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
90 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
    ฉันทนา ปาปัดถา ณัฐภณ สุเมธอธิคม และ ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ
99 - การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    วิมลพรรณ  อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา
112 - มิติปัจจัยการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่
    เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์
124 - รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
    จิรวรรณ ดีประเสริฐ และจิรวุฒิ หลอมประโคน
132 - เอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ
    ธัมมัฏฐิตตา  อยู่เจริญ และคณะ
143 - ภาพลักษณ์องค์กรและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    อภิชาติ  วาปิโส
154 - พฤติกรรมการใช้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
    ยุวรรณดา ทองทิพย์
161 - พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
    บรรจง พลไชย