bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
Vol. 19 No. 1

บทความวิจัย

7 - ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อประสิทธิผลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
    อารยา ปานุราช
20 - ดัชนีความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
    ทัศนา อัครธิติพงศ์ และเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
30 - อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ ( Below the line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
    ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และวริษฐา ภัทรเสนี
41 - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สิรินธร สินจินดาวงศ์ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
57 - ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและศักยภาพของทีมที่มีต่อผลนวัตกรรมการเรียนรู้ 
    โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา (โครงการ 3 ซ.)
    วลัยพร รัตนเศรษฐ
66 - มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด และสิรินธร สินจินดาวงศ์

บทความวิชาการ

76 - ธรรมาภิบาลในระบบทุนนิยม
    กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ และประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
85 - การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อประสิทธิผลขององค์การยุคการเปลี่ยนแปลง
    กัญชพร ศรมณี
97 - การสื่อสารเอกลักษณ์และชื่อตราเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
    สุดถนอม ตันเจริญ
106 - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็คทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
    สุริยะ พุ่มเฉลิม และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์