bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
Vol. 18 No. 2

บทความวิจัย

0 - THE EXTENT SOCIAL MEDIA USE BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THAILAND
    Anupong Avirutha
0 - ผลกระทบของความเชื่อในอำนาจการควบคุมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
    พรชัย อรัณยกานนท์
0 - ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    เลิศชัย สุธรรมานนท์
0 - การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    อัจฉราพร โชติพฤกษ์ จารุวรรณ สกุลคู วิชัยวงษ์ใหญ่ และอัจฉรา วัฒนาณรงค์
0 - ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและศักยภาพของทีมที่มีต่อผลการดำเนินงานของทีม: การประยุกต์
ใช้โมเดลแบบมีการส่งผ่านในมหาวิทยาลัย
    สมสมร วงศ์รจิต นงลักษณ์ วิรัชชัย และสำเนาว์ ขจรศิลป์
0 - ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยใช้ 7 เอสของแมคคินซี่ย์กับความยั่งยืนของความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
    นพดล พันธุ์พานิช วิชิต อู่อ้น และสิทธิรักษ์ รอยตระกูล
 0 - ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
    อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ อรอุมา เจริญสุข และสุวิมล กฤชคฤหาสน์
- บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
    อริสา เหล่าวิชยา

บทความวิชาการ

0 - Sustaining A Destination Through Cultural Heritage Tourism
    Siwasak Pansukkum
0 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิผล
    จิรวรรณ ดีประเสริฐ
0 - ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร การจัดการความรู้ และนวัตกรรม
    นพพร ศรีวรวิไล อดิศร ณ อุบล และจิรพล จิรไกรศิริ
0 - การประเมินแฟ้มสะสมงานทางการศึกษา: เรื่องเก่าเล่าใหม่
    สุบิน ยุระรัช