bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 
Vol. 18 No. 1

บทความวิจัย

1 - The Study of Problems and Defense Mechanism in Studying English of the First-year Bangkok University Students 
    Busaya Santikarn
17 - Using Scripted and Non Scripted role plays to improve English speaking Performance of hotel engineering staff
    Sawinee Rodpradit and Kemtong Sinwongsuwat
26 - Perceived Work Strain as Indicator for Occupational Risks in Thai Female Field Activities
    Pongjan Yoopat and Others
39 - มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการ
ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
    คณาธิป ทองรวีวงศ์
52 - เส้นทางเข้าสู่การเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
    ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
61 - ระดับการบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า
    ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย และปรีชา หงษ์ไกร
75 - อิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อ ผลการดำเนินงานทางการตลาดของโรงแรมระดับสี่
และห้าดาวในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
    ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ
84 - ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือก มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
    แสงเดือน รตินธร
105 - การผลิตข้าวกล้องมอลต์จากข้าวไร่พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
    ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล รัชฎาพร อินพา และทิพวรรณ ใจกว้าง
119 - การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
    ปัญญา มณีจักร์
129 - ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนต่อความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
    คุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์ พรชัย จูลเมตต์ และวารี กังใจ
145 - การเพิ่มระดับความหลากหลายของระบบผู้แนะนำด้วยวิธีการจับคู่แบบหลายเกณฑ์
    พิทยา พุ่มพวง วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

บทความวิชาการ

152 - Tracking of DOA of GPS Signals Using GPS/INS Integration Approach
    Pakorn Ubolkosold
159 - แนวทางการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่เป็นปัจจุบัน
    เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
170 - การเรียนรู้ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับอุดมศึกษาด้วยการทำโครงงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อการแข่งขัน
    ปรีชา กอเจริญ เติมพงษ์ ศรีเทศ และเพชร นันทิวัฒนา
179 - วิธีวิทยาคิว: มโนทัศน์และการประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางการศึกษา
    ชัยวิชิต เชียรชนะ และศจีมาจ ณ วิเชียร
186 - ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
    อมรา ติรศรีวัฒน์
199 - ความเหลื่อมล้ำของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลของประชาคมอาเซียน
    อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
212 - ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัล
    วรวุฒิ อ่อนน่วม

* บทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2555 สสอท.