bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
Vol. 17 No. 2

บทความวิจัย

1 - ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    สุบิน ยุระรัช และคณะ
16 - THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ENHANCING COOPERATIVE LEARNING AT ASSUMPTION UNIVERSITY:
AN EXPERRIMENTAL STUDY
    June Bernadette D’souza, Nucharee Supatn
31 - PERSPECTIVES OF EFL INSTRUCTORS ON PERFORMANCE ASSESSMENT IN INTERNATIONALIZATION OF HIGHER
EDUCATION INDICATORS FOR PREPARING  STUDENTS TO BECOME KNOWLEDGE WORKER
    Wipanee Pengnate
38 - AN ASSESSMENT OF AN EFL CLASSROOM BY USING LEARNER-CENTRED METHODOLOGY FORUNDERGRADUATE
STUDENTS IN THAILAND
    Bundit Anuyahong
47 - THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMER RELATION MANAGEMENT SYSTEM
    Thitirath Cheowsuwan
56 - ผลของการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
    ดาริณี สมศรี จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ และ สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์
0 - การพัฒนารูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนที่ครอบคลุมความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม
    นฤมล เฉ่งไล่
69 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
    กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ
79 - รูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามแนวคิด 1A4C ต่อคุณค่าบริการตามการรับรู้ของครอบครัวและนักศึกษา
    สุวรรณี ลออปักษิณ แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ และสฤษฎิ จันทร์หอม
87 - คุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นตอนต้นโรคธาลัสซีเมีย: การศึกษาจากมุมมองด้านเพศภาวะ
    กาญจนา สรรพคุณ ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน และบุญสืบ โสโสม 


บทความวิชาการ

94 - VIEWS ON GLOBAL COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION AS SEEN IN INITIATIVES UNDERTAKEN IN JAPANESE UNIVERSITIES
    Yasumasa Mori