bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
 

Reviewers*

 
  รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธศรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ สภาการพยาบาล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กสิผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุสารี ประคินกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาลอง ชูโต มหาวิทยาลัยราชธานี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรัสกร อยู่สุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้าฝน อัศวเมฆิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินแหยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นามจันทรา มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี ชื่นกิตติญานนท์ มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . วารี กังใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ มัชณิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร นามวงศ์พรหม มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาภรณ์ จันทนกุล มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัญช์ชยา เขตบารุง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพน ทองเรือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา เชื้อหอม มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นทีธนสมบัติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ดร. วัฒนีย์ ปานจินดา มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
  ดร. นิรัญกาญจ์ จันทรา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ดร. กาญจนา ศิลาวราเวทย์ มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ